Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 574 Прието с Протокол № 23/22.06.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет реши:
1. Дава съгласие Община Русе да кандидатства с проектно предложение „Изграждане на социални жилища за настаняване на лица от малцинствени групи от населението и социално слаби лица, които не могат да се ползват от условията на жилищното настаняване на Община Русе“ по приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020;
2. Поема ангажимент за осигуряване на устойчивост на дейностите по проект „Изграждане на социални жилища за настаняване на лица от малцинствени групи от населението и социално слаби лица, които не могат да се ползват от условията на жилищното настаняване на Община Русе“, като социалната услуга „Социални жилища“ ще се предоставя за срок, не по-малък от 5 години след извършване на крайното плащане към бенефициента по проекта;
3. Дава съгласие Община Русе да осигури необходимите собствени средства за съфинансиране и недопустими разходи по проектно предложение „Изграждане на социални жилища за настаняване на лица от малцинствени групи от населението и социално слаби лица, които не могат да се ползват от условията на жилищното настаняване на Община Русе“ в размер до 177 000,00 лв. с ДДС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)