Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 574 Прието с Протокол № 24/25.04.2013 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.8, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, чл.36в, ал.3, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане и в изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2010 -2015 г.), Общински съвет Русе 

1. Намалява капацитета на Дом за деца лишени от родителски грижи „Надежда” гр.Русе от 40 места на 20 места, считано от 01.07.2013г.
2. Дава съгласие Община Русе да разкрие Дневен център за деца с увреждания – седмична грижа, като делегирана държавна дейност, с капацитет 20 места, считано от 01.07.2013 г.
3. Предоставя за дейността на Дневен център за деца с увреждания – седмична грижа част от сграда публична общинска собственост, намираща се на ул. „Искър“ № 41, гр. Русе, описана в АОС № 5661 от 06.02.2009 г., представляваща помещение в северен корпус на първи етаж – зала „Мечо Пух”, състояща се от коридор, умивалня, тоалетна, гардеробна, занималня, кухненски офис и тераса с обща площ 203,55 кв.м и помещение на втория етаж в северен корпус – зала „101 далматинци”, състояща се от коридор, умивалня, тоалетна, гардеробна, занималня, кухненски офис и тераса с обща площ 179,27 кв.м.
4. Възлага на Кмета на Община Русе да изпрати решението на Общински съвет – Русе до Регионална дирекция за социално подпомагане – Русе, за изготвяне на предложения до Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане – София, за намаляване капацитета на ДДЛРГ “Надежда“ и разкриване на Дневен център за деца с увреждания – седмична грижа с капаците 20 места, считано от 01.07.2013 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)