Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 574

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 574
Прието с Протокол № 29/11.06.2009 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.10, ал.4 и чл.44 от ЗНП, чл.14, ал.7 от ЗОС; чл.11, ал.ал.3,4, и 5, чл. 16 от Наредба №1 за общинската собственост на ОбС; раздел І, чл.2, ал.1, т.3; раздел ІІ, чл.чл.3, 4 и 5 от Наредба № 2 на ОбС, Общинският съвет реши:

І. Дава съгласие да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обособени части от учебни заведения за срок от пет години, както следва:
1. Част от училищен стол в сградата на ОУ ”Георги Сава Раковски”с. Ново село, ул. Трети март №7, като бюфет за ученическо хранене с площ 17,00 кв. м.. и начална месечна наемна цена 51,00лв. без ДДС, определена съгласно раздел раздел І, чл.2, ал.1, т.3; раздел ІІ, чл.чл. 3, 4 и 5 от Наредба №2 на ОбС.
2.Част от бивш стол за ученеческо хранене, в сградата на Общежитие за средношколци, гр. Русе, бул. Липник №117, като бюфет за ученическо хранене с площ 26,00 кв.м. и начална месечна наемна цена 110,00лв., определена, съгласно раздел раздел І, чл.2, ал.1, т.3; раздел ІІ, чл.чл. 3, 4 и 5 от Наредба №2 на ОбС.
II. Възлага на Кмета на Община Русе да създаде организация за провеждане на публично оповестен конкурс по т.І. след влизане в сила на решението на Общинския съвет, да издаде заповеди на лицата спечелили конкурса и упълномощи директорите на училищата да сключат договори за наем.