Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 575 Прието с Протокол № 24/15.07.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 23, чл. 59, ал. 1 и чл. 61, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Русе реши:

1.Одобрява подписаното Споразумение за сътрудничество между община Русе и Сдружение „ЦентърДинамика“, СНЦ „Еквилибриум“, УМБАЛ „Канев“ АД Русе, СНЦ „Развитие на социалния капитал“ ‚ ОУ „Олимпи Панов“-Русе, ДГ „Русалка“, ДГ „Синчец“, ДГ „Незабравка“ , ДГ „Пинокио“ и Сдружение „БРТИМ“ за изпълнение на проект “Интегрирани мерки за социално и образователно включване на уязвими групи на територията на Община Русе“, по Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.056 „Сoциално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2 по ОП РЧР 2014-2020 и ОП НОИР 2014- 2020, за конкретни бенефициенти /КБ/

  1. Отменя Решение № 365, прието с Протокол № 16/14.12.2021 г. на ОбС-Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Иво Пазарджиев)