Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 575 Прието с Протокол № 24/25.04.2013 г.

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 18, ал. 1, т. 2 от Закона за социалното подпомагане и чл. 36в , ал. 3 т. 1, т. 2 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, общинският съвет реши:

1. Дава съгласие Община Русе да разкрие социална услуга „Кризисен център за лица (възрастни/родители и деца), пострадали от домашно насилие и трафик на хора”, с капацитет 10 места, считано от 01.07.2013 г. в сграда с акт за общинска собственост № 3200/15.09.1999 г., издаден от Община Русе с обща застроена площ 122, 5 кв. м., намираща се на ул. „Драган Цанков” № 17.
2. Средствата за издръжка се определят по стандарт като делегирана от държавата дейност от Министерството на финансите.
3. Възлага на Кмета на Община Русе да изпрати Решението на Общински съвет до Регионална дирекция за социално подпомагане – Русе, за изготвяне на предложение до Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане – София, за разкриване на социална услуга „Кризисен център за лица (възрастни/родители и деца), пострадали от домашно насилие и трафик на хора”, като делегирана държавна дейност.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)