Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 575

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 575
Прието с Протокол № 29/11.06.2009 г.

    На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.18 от Закона за общинските бюджети, Общинският съвет реши:

УВЕЛИЧАВА общата рамка на сборния бюджет на общината за 2009г.  със сумата
1 530 864 лв.
1.  ПРИХОДИ
 Неданъчни приходи
 § 24 04 От продажба на услуги, стоки …                                                   + 2 918 лв.
 ОУ „Братя Миладинови”     2 600 лв.
 СОУ „Васил Левски”              318 лв.
Взаимоотношения с ЦБ
§ 31 13 Целеви трансфери за капиталови разходи                               + 1 500 000 лв.
§ 31 18 Целеви трансфери от ЦБ                                                           + 1 190 639 лв.
Трансфери между бюджетни сметки 
§ 61 02 Предоставени трансфери                                                               – 162 693 лв.
 Временни безлихвени заеми
§ 76 21 Предоставени безлихвени заеми между бюджетни и
извънбюджетни сметки                                                                            – 1 000 000 лв.

ВСИЧКО УВЕЛИЧЕНИЕ НА ПРИХОДИТЕ
ПО СБОРНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2009 г.                                                 + 1 530 864 лв.

 РАЗХОДИ
 ТЕКУЩ БЮДЖЕТ – Държавни дейности
Дейност 283 Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от кризи, бедствия и аварии
§ 10 30 Текущ ремонт                                                                                + 407 038 лв.

ТЕКУЩ БЮДЖЕТ – Местни дейности
 ФУНКЦИЯ „Образование”
 Дейност  322  Общообразовтелни училища –  дофинансиране
 § 10 15 Материали                                                                                          +  640 лв.                                                                            
 ОУ „Братя Миладинови”       1 000 лв.
 СОУ „Васил Левски”             – 360 лв.
§ 10 16– Вода, горива и енергия.                                                                    + 6 618 лв.
 СОУ „Васил Левски”                318 лв.
 ОУ „Никола Обретенов”        6 300 лв.
 § 10 20 Външни услуги                                                                                    +  600 лв.                                                                      
 ОУ „Братя Миладинови”        1 600 лв.
 СОУ „Васил Левски”            – 1 000 лв.
 § 10 30 Текущ ремонт                                                                                   + 67 500 лв.
 ОУ „Братя Миладинови”      14 000 лв.
 ОУ „Алеко Константинов”   20 000 лв.
 ОУ „Тома Кърджиев”            33 500 лв.
 Всичко за дейност                                                                                        + 75 358 лв.

 ФУНКЦИЯ „Жилищно строителство и БКС”
Дейност 606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа
§ 10 15 Материали                                                                                        – 6 000 лв.

 Дейност 619 Други дейности по благоустрояване”
 § 10 20 Външни услуги                                                                           – 1 000 000 лв.
 § 10 30 Текущ ремонт                                                                                   – 67 500 лв.
 Партида „Текущ ремонт на общински сгради”
Всичко за дейност                                                                                   – 1 067 500 лв.

Всичко НАМАЛЕНИЕ на текущият бюджет :                                     – 591 104 лв.          

КАПИТАЛОВ БЮДЖЕТ

 ФУНКЦИЯ „Общи държавни служби”
 Дейност 122 „Общинска администрация
 § 53 01 Придобиване на програмни продукти
 Обект: „ Софтуер ArchiCad 10 бр. – Общинска
 администрация по опис”                                                                                – 9 000 лв.
Обект: „Софтуер AutoCad 10 бр. – Общинска
администрация по опис”                                                                                + 9 000 лв.

Дейност 283 Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от кризи,   бедствия и аварии
§  52 06 Изграждане на инфраструктурни обекти
Обект: „Проектиране и изграждане на водосток в с. Ястребово
на общински път към с.Семерджиево”                                                        + 260 664 лв.
Обект: „Изработване на проект за укрепване на улично платно,
тротоари, джамия и прилежащата инфраструктура по
ул.”Николаевска”  и бул.”Скобелев”                                                            + 159 543 лв.
Обект: „Укрепване на улично платно, тротоари, джамия и
 прилежащата инфраструктура по ул.”Николаевска”  и бул.”Скобелев”  + 363 394 лв.

 ФУНКЦИЯ „Образование”
 Дейност 311 – Ц Д Г 
 § 51 00 Основен ремонт
 Обект: „„Басеин – ЦДГ „Здравец”                                                                – 162 693 лв.
 Дейност 322 Общообразователни училища
  § 52 01 Придобиване на компютри и хардуер
  Обект: „Компютърна система – 3 бр. ОУ „Н.Обретенов”                            – 2 700 лв.                                   
  § 52 03 Придобиване на друго оборудване…
  Обект: „ Климатици – 2 бр. СОУ „Васил Левски”                                         +   760 лв.
  Обект: „Плазмен телевизор – 1 бр. СОУ „Васил Левски”                             +   600 лв.
  Обект: „ Климатици – 3 бр. ОУ „Никола Обретенов”                                    – 3 600 лв.

  ФУНКЦИЯ „Жилищно строителство и БКС”
   Дейност 606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа
   § 51 00 Основен ремонт
   Обект: „Основен ремонт ул.”Св.Георги” ( целева субсидия )                  + 90 000 лв.
   Обект: „Основен ремонт тротоари по ул.”Борисова” ( западна страна)
   от бул.”Скобелев” до ул.”Мария Луиза”  ( целева субсидия )               + 210 000 лв.
   Обект: „Основен ремонт ул.”Муткорова”                                                 + 150 000 лв.

   Обект: „ Основен ремонт тротоари по ул.”Николаевска”
    от  ул. „Мария Луиза” до бул.”Скобелев” Резерв – 10 % чл.17 ал.1
    от ЗЗДБРБ 2009 г.                                                                                            + 50 000 лв.
    Обект: „Ремонт тротоари по ул. .”Борисова” от ул. .”Мария Луиза” 
    до ул.”Бозвели” – Резерв – 10 % чл.17 ал.1 от ЗЗДБРБ 2009 г.                 + 100 000 лв.

   § 52 03 Придобиване на друго оборудване…
    Обект: „Пътномаркировъчна машина”  – 1 бр.                                          + 150 000 лв.
    Обект: „Пароструйка – 1 бр. ОП „ППС”                                                      +   6 000 лв.

    § 52 06 Изграждане на инфраструктурни обекти
    Обект: „ Изграждане на обслужваща улица в района на
    новоизграждащия се храм „Всех Светих”                                                      + 390 000 лв.

    Дейност 619 Други дейности по благоустрояване”
   § 52 06 Изграждане на инфраструктурни обекти
   Обект: „ Благоустрояване в ж.к. „Дружба – ІІІ” бл. 41,42 и 43 –
   втори етап   ( целева субсидия )                                                                   + 150 000 лв.
   Обект: „Благоустрояване на бл.”Плиска”и бл.”Преслав”
    по ул.”Плиска””                                                                                                – 296 800 лв.
   Обект: „  Благоустрояване на бл.”Средец”и бл.”Мадара”
   по ул.”Плиска””                                                                                                + 241 000 лв.
   Обект: „ Благоустрояване на междублоково пространство и обслужваща
   алея при блокове „П.К.Яворов” и „Д.Дебелянов”                                         + 120 000 лв.                                                                     Обект: „Благоустрояване на междублоково пространство при
    блокове „Странджа”, „Боримечка” и „Крали Марко”                                  + 240 000 лв.

   ФУНКЦИЯ „Социално осигуряване и грижи”
    Дейност 554  Защитени жилища
   § 52 06 Изграждане на инфраструктурни обекти
   Обект: „Проектиране и изграждане на защитено жилище за
    възрастни с психични разстройства „                                                              + 55 800 лв.
   ФУНКЦИЯ  „Икономически дейности и услуги”
    Дейност 832 Служби и дейности по поддържане на пътища
    § 51 00 Основен ремонт
    Обект: Ремонт подпорна стена на Дълбокия път и
    пасарелка при х-л „Рига”                                                                                  – 150 000 лв.

    Всичко УВЕЛИЧЕНИЕ на капиталовия бюджет                                 + 2 121 968 лв.   
                      
   ВСИЧКО УВЕЛИЧЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ  
   ПО СБОРНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2009 г.                                                        + 1 530 864 лв.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Искрен Веселинов)