Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 576 Прието с Протокол № 23/22.06.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т.23 и чл. 17, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА, §13, ал. 1, във връзка с чл. 49, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗПУО, Общински съвет – Русе реши:
1. Дава съгласие ПУ „Д-р Петър Берон“ Русе да се преобразува в общински център за специална образователна подкрепа.
2. Възлага на кмета на Община Русе да изпрати Решението на Общински съвет Русе до Министъра на образованието и науката.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)