Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 576

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 576
Прието с Протокол № 29/11.06.2009 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл.18 от Закона за общинските бюджети, Общинският съвет реши:

1. Утвърждава промяна в списъка на длъжностите и лицата, имащи право на транспортни разходи съгласно чл.30 от ПМС 27/09.02.2009 г., утвърден с Решение на Общински съвет № 488 от 05.03.2009 г., както следва:
Общинска администрация
Отдел „Търговия, категоризация и защита на потребителите”
Елена Христова Ангелова – гл.специалист – билети, считано от 01.04.2009 г., на мястото на Юлия Димитрова Ангелова – пенсионирана.
Функция „Образование”
ОУ „Ангел Кънчев” – Галина Валентинова Николова – ЗАС – билети, считано от 01.04.2009 г., на мястото на Таня Стефанова Варамезова – напуснала.