Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 577 Прието с Протокол № 23/22.06.2017 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1, във връзка с чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ и искане с вх.№№УТ-27-17/04.04.2017г. и 30-7065-1#1/05.05.2017г. от Калоян Цанев Енчев, управител на „АУТО УЗАТО“ ЕООД, Общински съвет – Русе реши:
1. Одобрява задание за проектиране на подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 63427.159.466, находящ се в местността „КОНУБУНАР“, гр. Русе, като с плана за имота се определи смесена обществено обслужваща и складова зона за застрояване /Сос/. Планът за застрояване да се изработи с ограничителни линии на застрояване свободно разположени спрямо границите на имота, на минимум 5 метра от западната външна имотна граница, на минимум 4 метра от южната външна имотна граница и на минимум 3 метра от вътрешните граници на имота;
2. Разрешава изработване на ПУП – ПЗ на поземлен имот с идентификатор 63427.159.466, в съответствие с одобреното в т.1 задание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)