Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 577 Прието с Протокол № 24/25.04.2013 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8, т.23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА, Общинският съвет реши: 

1. Дава съгласие Община Русе да кандидатства с проектно предложение по Програма BG06 „Деца и младежи в риск”, Компонент 1 – „Грижа за младежи в риск” по Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014.
2. Дава съгласие за разработването и изпълнението на проекта Община Русе да избере партньорска организация от държавите, които са страна по Меморандума за разбирателство за изпълнение на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 -2014, сключен между Исландия, Княжество Лихтенщайн, Кралство Норвегия и Република България.
3. Дава съгласие за дейностите на проекта да бъде предоставена общинска собственост, както следва:
• За изграждане на младежки център в гр.Русе, кв.ДЗС, в поземлен имот № 29, с площ 6532 кв.м. и изградена в същия масивна едноетажна сграда с носещи тухлени стени, стоманобетонна плоча, плосък покрив, застроена площ 420 кв.м., предмет на Акт за ЧОС № 4913.
• За изграждане на биотека с екстериорна класна стая в гр. Русе с обща площ 70 кв.м. в поземлен имот с идентификатор 63427.2.422 по кадастралната карта на гр. Русе, с площ 7535 кв.м., на ул. „Иван Вазов” № 18, предмет на Акт за ПОС № 6437.
• Предназначението на предоставената общинска собственост, обект на финансиране по проекта, няма да бъде променяно за период не по-малък от 10 години след приключване на дейностите по проекта.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)