Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 578 Прието с Протокол № 23/22.06.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 2, чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, чл. 124б, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, чл. 126, ал. 6, т. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 21, ал. 5 от ЗОЗЗ, чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ и искане вх. № УТ-16-25/26.05.2017 г. от ГПК „Наркооп“, Общински съвет – Русе реши:
1. Одобрява задание и разрешава изработване на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – водопроводно отклонение до ПИ 63427.299.30 в м. „Саръ баир“, землище на гр. Русе по първи вариант на трасето през следните имоти: 63427.112.97 – нива, частна собственост; 63427.112.152 – полски път, общинска публична собственост; 63427.97.10 – пътища четвърти клас, общинска публична собственост; 63427.97.11 – пасище, мера, публична общинска собственост, 63427.299.29 – полски път, общинска публична собственост.
2. Дава предварително съгласие за утвърждаване на трасе на довеждащата инфраструктура за срок от една година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)