Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 578 Прието с Протокол № 24/15.07.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и чл. 17, ал.1, т. 7 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, Общински съвет – Русе реши:

  1. Възлага на отдел „Социални дейности“ към дирекция „Хуманнитарни дейности“ в община Русе предоставянето на услугите „Център за грижа за лица с психични разстройства“ и „Център за грижа за лица с различни форми на деменция” на територията на община Русе като услуга от общ икономически интерес /УОИИ/ по проектно предложение по Процедура BG05M9OP001-2.090 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014- 2020, за срока на изпълнение на дейността по проекта.
  2. Възлага на кмета на общината да утвърди „Правила за предоставяне на социалните услуги Център за грижа за лица с психични разстройства и Център за грижа за лица с различни форми на деменция“ по проект по Процедура BG05M9OP001-2.090 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014- 2020 , съобразно изискванията на процедурата и Решението на ЕК за УОИИ (Решение на комисията от 20 декември 2011 год.

отвил:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Иво Пазарджиев)