Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 578 Прието с Протокол № 24/25.04.2013 г.

На основание чл. 170, ал. 2 от ЗИНЗС, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 39, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, Общинският съвет реши:

1. Променя състава на Наблюдателната комисия по чл. 170, ал. 2 от Закона за изтърпяване на наказанията и задържане под стража, като на мястото на Теодор Антонов Пеев избира за член Захари Цветелинов Симеонов – младши експерт в отдел „Социални дейности“ в Община Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)