Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 579 Прието с Протокол № 23/22.06.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 2, чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, чл. 124б, ал. 1, във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, чл. 126, ал. 6, т. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 21, ал. 5 от ЗОЗЗ, чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ и искане вх. № УТ-16-26/26.05.2017 г. от „Мегафрукт“ ООД, Общински съвет – Русе реши:
1. Одобрява задание и разрешава изработване на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – водопроводно отклонение до ПИ 63427.227.6 в м. „Над линията“, землище на гр. Русе по първи вариант на трасето през следните имоти: 63427.181.1 – нива, кооперативна собственост; 63427.181.19 – полски път, общинска публична собственост; 63427.181.24 – път Русе – Велико Търново, държавна публична собственост; 63427.183.18 и 63427.184.29 – полски пътища, общинска публична собственост; 63427.227.12 и 63427.227.19 – пътища IV клас, общинска публична собственост и 63427.227.18 – изоставена орна земя, общинска частна собственост.
2. Дава предварително съгласие за утвърждаване на трасе на довеждащата инфраструктура за срок от една година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)