Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 579 Прието с Протокол № 24/15.07.2021 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1, във връзка с чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ и искане с вх.№УТ-27-51/27.05.2021г. от Йоана Савова Нанчева, Общински съвет – Русе реши:
Одобрява задание за проектиране и разрешава изработване на план за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 63427.152.205, находящ се в местност „Нови халваджи“, гр. Русе, като с плана за имота се определи зона за ниско жилищно застрояване /Жм/ с плътност на застрояване до 60%, коефициент на интензивност на застрояването до 1,2 и процент на озеленяване – минимум 40%. С ПЗ да се създадат устройствени условия за застрояване на нова жилищна сграда с височина Н до 10 метра, разположена свободно на минимум 5 метра от дъното на имота и на минимум 3 метра от всички останали имотни граници. Да се изпълнят изискванията на чл. 108, ал. 2 от ЗУТ и да се съобразят становищата дадени с писма с вх.№№30-9965-135#2/18.06.2021г. от „В и К“ ООД – Русе и 30-9965-135#1/11.06.2021г. от „ЕРП Север“ АД.

отвил:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Иво Пазарджиев)