Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 579 Прието с Протокол № 24/25.04.2013 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА и чл. 12 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, приета с ПМС №238/ 17.12.2003г., изм. и доп. с ПМС №368/29.12.2011 г., и в изпълнение на Приложение 4а, функция „Образование“, дейност 322 – подпомагане и стимулиране на даровити деца на Решение №450, прието с Протокол №521/18.02.2013г. на ОбС – Русе, Общинският съвет реши:

1. Отменя Правилника за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби от общинските училища и държавни училища на територията на Община Русе, приет с Решение №1148 по Протокол №53/24.11.2006г.на Общински съвет-Русе.
2. Приема Общинска програма на мерките за осъществяване закрила на деца с изявени дарби за 2013 година, съгласно Приложение № 1.

Изтеглете приложение от тук!

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)