Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 58 от 19.01.2012 г.

Препис-извлечение!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 58
Прието с Протокол № 5/19.01.2012 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 20, ал. 2 и 3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет реши:

1. Създава работна група, която да подготви проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 на ОбС-Русе за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – общинска собственост в следния състав:
Ръководител: Емил Милушев
и членове:
Общински съветници:
Борил Панайотов
Вергилия Грънчарова
Айдоан Джалил
Станимир Станчев
Представители на общинска администрация:
Даниела Шилкова
Анелия Няголова
Борислава Братоева
Райна Томова
2. При изпълнение на поставената в точка 1 от настоящото решение задача работната група провежда заседания, свикани от нейния председател. Заседанията са редовни ако на тях присъстват повече от половината членове на работната група. Споровете се решават с гласуване, а решенията се вземат с мнозинство от ½ от присъстващите на заседанието. За заседанията на работната група се води протокол.
3. Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 на ОбС-Русе за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – общинска собственост, заедно с доклада /мотивите/ към него се внася от ръководителя на работната група за обсъждане и гласуване от Общински съвет – Русе в срок до 05.03.2012 година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)