Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 58 Прието с Протокол № 3/16.12.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.40 ал.1 от Постановление № 8 от 16 януари 2015 година за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2015г., Общинският съвет реши:
Утвърждава допълване на Приложение №17 Списък на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи утвърдено с Решение на Общински съвет №1285/12.02.2015г., както следва:
По Приложение №17
ФУНКЦИЯ „Общи държавни служби“
Дейност „ Общинска администрация“
Добавя се:
1.Миглена Димитрова Иванова – гл.експерт в отдел „Търговия и наемни отношения“ – новоназначена – карта
ФУНКЦИЯ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ“
Добавя се:
По чл.40, ал.1, т.2
1. Нина Томова Нинова – Детска ясла с. Ново село – Медицинска сестра- новоназначена – билети

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)