Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 580 Прието с Протокол № 23/22.06.2017 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.1, т. 9 и т. 23 от ЗМСМА и чл.39, ал.1 и ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, чл. 137, ал. 6 от ТЗ, чл. 8, ал. 1 – 5 от Наредбата за устройство и работата на органите за приватизацията и следприватизационен контрол и чл. 27, ал. 1 от Наредба № 1 за общинската собственост, Общинският съвет реши:

1. Освобождава Галин Григоров като член на Постоянната комисия по земеделие и екология, като на негово място избира Владо Владов.
2. Освобождава Нина Крушева като член на Постоянната комисия по икономическа и инвестиционна политика, като на нейно място избира Валери Матеев.
3. Освобождава Ивета Георгиева като член на Постоянната комисия по комунални дейности, като на нейно място избира Валери Матеев.
4. Освобождава Владо Владов като член на Постоянната комисия за установяване конфликт на интереси, като на негово място избира Ивета Георгиева.
5. Освобождава Галин Григоров като член на Постоянната комисия по бюджет и финанси, като на негово място избира Нина Крушева.
6. Освобождава Галин Григоров като член на Комисията по приватизация и следприватизационен контрол, като на негово място избира Иво Пазарджиев.
7. Освобождава Иво Пазарджиев като член на Комисията по общинска собственост, като на негово място избира Владо Владов.
8. Прекртява пълномощията на Галин Григоров като представител на Община Русе в общото събрание на „ВиК“ ООД, като на негово място избира Мариета Волф.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)