Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 580 Прието с Протокол № 24/15.07.2021 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1 т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1, във връзка с чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ и искане с №УТ-27-54/02.06.2021г. от Йоана Димитрова Христова, Общински съвет – Русе реши:

Одобрява задание за проектиране и разрешава изработване на план за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 63427.169.567, находящ се в местността „Гълъбец“, гр. Русе, като с плана за имота се определи смесена многофункционална устройствена от разновидност 2 /Смф2/ с плътност на застрояване до 50%, коефициент на интензивност на застрояването до 2, процент на озеленяване – минимум 20% и височина на застрояването Н до 15 метра. ПЗ да се изработи с ограничителни линии на застрояване свободно разположени на минимум 3 метра от двете странични имотни граници, на минимум 3 метра от външната граница на имота и на минимум 5 метра от дъното му. Да се изпълнят изискванията на чл. 108, ал. 2 от ЗУТ и да се съобразят становищата дадени с писма с вх.№№30-9965-149#2/28.06.2021г. от „В и К“ ООД – Русе и 30-9965-149#1/23.06.2021г. от „ЕРП Север“ АД.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Иво Пазарджиев)