Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 580 Прието с Протокол № 24/25.04.2013 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.22 от Закона за управление на отпадъците, във връзка с чл.20, ал.2 и 3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет реши:

1. Създава работна група, която след като преразгледа всички текстове на нормативния акт, да подготви проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 за управление на отпадъците на територията на Община Русе, в състав:
Мирослав Славчев – ръководител и членове:
Камен Милков – общински съветник
Емил Милушев – общински съветник
Борил Панайотов – общински съветник
Пламен Рашев – общински съветник
Виолета Василева – началник отдел „Екология”
Веска Попова – главен инспектор отдел „Екология”
Галина Николова старши инспектор отдел „Екология”
Миглена Ангелова – старши юрисконсулт отдел ПНО.
2. При изпълнение на поставените задачи работната група провежда заседания, свикани от нейния ръководител. Заседанията са редовни, ако на тях присъстват повече от половината членове на работната група. Споровете се решават с гласуване, а решенията се вземат с мнозинство от ½ от присъстващите на заседанието.
3. Предложението по т.1, заедно с доклада /мотивите/ към него се внася от ръководителя на работната група за обсъждане и гласуване от Общински съвет – Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)