Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 581 Прието с Протокол № 24/15.07.2021 г.

            На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1, във връзка с чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ и искане с вх.№УТ-27-47/25.05.2021г. от Ивайло Николов Тодоров и  Веселина Дочева Иванова,  Общински съвет – Русе реши:

         Одобрява задание за проектиране и разрешава изработване  на план за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 63427.147.49, находящ се в местност „Сметище“, гр. Русе, като с плана за имота се определи вилна зона /Ов/ с плътност на застрояване до 40%, коефициент на интензивност на застрояването до 0,8,  процент на озеленяване – минимум 50% и височина на застрояването Н до 7 метра. ПЗ да се изработи с ограничителни линии на новото застрояване свободно разположени на минимум 4 метра от двете странични имотни граници, на 6 метра от дъното на имота и на 2,5 метра от обслужващия път от юг, като се запази като елемент на плана съществуващата сграда, свободно разположена в южната част на имота, с разрешение за строеж №44А3/21.01.1980г. Сградата в дъното на имота с площ от 7 кв. м. да не се запазва като елемент на плана. Да се изпълнят изискванията на чл. 108, ал. 2 от ЗУТ и да се съобразят становищата  дадени с писма с вх.№№30-9965-131#2/14.06.2021г. от „В и К“ ООД – Русе и 30-9965-131#1/09.06.2021г. от „ЕРП Север“ АД.

отвил:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)