Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 581 Прието с Протокол № 24/20.07.2017 г.

На основание чл. 21, ал.1, т. 24 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Русе реши:

1. Приема отчета на кмета за изпълнение решенията на Общински съвет – Русе за периода месец ноември 2016 г. – до месец април 2017 г. включително, съгласно Приложение № 1.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)

Приложение №1

ОТЧЕТ
за изпълнение на решенията на Общински съвет – Русе,
от месец ноември 2016 г. до месец април 2017 г. включително

Отчетът за изпълнението на решенията на Общински съвет – Русе от м. ноември 2016 г. до м. април 2017 г. вкл. е в изпълнение на задълженията на Кмета на Община Русе, произтичащо от изискването на чл. 44, ал.1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.
През този период Общински съвет – Русе е приел общо 161 решения, от които 128 са инициативни – с произтичащи задължения за определени действия от страна на Кмета и общинска администрация.
Систематизирани по отделни направления на общински дейности, инициативните решения се групират както следва:
1. Правни дейности 3 решения
2. Устройство на територията 13 решения
3. Икономика и управление на собственост а 59 решения
4. Здравни и социални дейности 9 решения
5. Европейско развитие 13 решения
6. Финансово стопански 13 решения
7. Хуманитарни дейности 3 решения
8. Екология и транспорт 2 решение
9. Общински предприятия 9 решения
10. Административно обслужване 4 решения

При анализа на изпълнението на решенията са отчетени три степени на изпълнение:
• Изпълнени – напълно съответстващи на изискванията;
• Частично изпълнени – със започнато изпълнение, но неизпълнена част от тях;
• В процес на изпълнение – със започнало изпълнение;
• Неизпълнени – без предприети действия за изпълнение или без наличие на очаквания резултат;

От всички 128 инициативни решения, от които произтичат задължения към Кмета и общинска администрация са изпълнени 91 решения – 71,09 %, в процес на изпълнение 32 решения – 25,00 %, частично изпълнени 4 решения – 3,13%, неизпълнени 1 решение – 0,78%.
В Приложение 1.1 и 1.2 са показани степента на изпълнение на решенията по общински дейности и състоянието по конкретни решения.