Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 581 Прието с Протокол № 24/25.04.2013 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, чл. 124б, ал. 1 и чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗУТ, Общински съвет Русе реши:

1. Одобрява задание и разрешава изработване на подробен устройствен план /ПУП / – план за улична регулация регулация /ПУР / – в съответствие с ОУП и ГКТП /ПУМ – ІІІ Б клас/ за линеен проект за пътна връзка по „Канлъ дере” – Източна промишлена зона на гр. Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)