Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 581

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 581
Прието с Протокол № 29/11.06.2009 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 5 от Търговския закон и чл. 10, ал. 1, т. 5 от Наредба № 9 на Общински съвет Русе, Общинският съвет реши:

Освобождава от длъжност управителя на „Градски транспорт” ЕООД Петър Василев Господинов, считано от 01.05.2009 г.
Прекратява дейността на „Градски транспорт” ЕООД и открива процедура по ликвидацията му, считано от 01.07.2009 г.
Назначава за ликвидатор Мартин Станиславов Георгиев и възлага на Кмета на Община Русе да сключи договор с конкретно определени правомощия на ликвидатора, съгласно чл.266 от Търговския закон и Наредба № 9 на ОбС – Русе.
Определя месечно възнаграждение на ликвидатора в размер на две минимални за страната заплати.