Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 582 Прието с Протокол № 24/15.07.2021 г.

        На основание чл. 21, ал. 2,  чл. 21, ал. 1, т. 8  и т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, чл. 124б, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, чл. 126, ал. 6, т. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 21, ал. 5 от ЗОЗЗ, чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ  и искане с вх. №УТ-16-25/17.05.2021 г. от Теодор Ивайлов Сяров чрез пълномощник Ивелина Георгиева Николова, Общински съвет –  Русе  реши:

  1. Одобрява  задание и разрешава  изработване на  подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – ел. кабел ниско напрежение за имоти с идентификатори 63427.152.405 и 63427.152.406 в м. „Нови Халваджи“, землище на гр. Русе по първи вариант на трасе през ПИ 63427.152.131 с НТП „За второстепенна улица“ по КККР на гр. Русе, общинска собственост.
  2.  Дава предварително съгласие за утвърждаване на трасе на довеждащата инфраструктура  за срок от една година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)