Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 582 Прието с Протокол № 24/20.07.2017 г.

На основание чл.21, ал.1, т. 9 от ЗМСМА във връзка с чл. 137, ал. 6 и чл. 226 от ТЗ, чл. 221, т.т. 1, 3, 4 и 10 от ТЗ и чл. 8, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 13, т. 1, 4 и 9 от Наредба № 9 за реда и условията за упражняване правата на Община Русе върху общинската част от капитала на търговските дружества, Общински съвет – Русе реши:

I. Възлага на представителите на Община Русе в общото събрание на акционерите на „ЕГГЕД Русе“ АД, на предстоящото заседание на общото събрание на акционерите на дружеството да гласуват „За“ по следните въпроси:
1. Промяна на наименованието на Дружеството от „ЕГГЕД Русе“ АД в „Общински транспорт Русе“ АД.
2. Приемане на изменения устав на Дружеството, съгласно Приложение 1 към настоящото решение.
3. Освобождаване от длъжност и от отговорност за дейността им на членовете на СД: Ицхак Зителни, Николай Къдрев, Аврахам Давда, Аврахам Фридман, Община Русе и Митко Маринов.
4. Избор на нови членове на съвета на директорите.
II. Възлага на представителите на Община Русе в общото събрание на акционерите на „ЕГГЕД Русе“ АД, на предстоящото заседание на общото събрание на акционерите на дружеството да предложат и гласуват за членове на съвета на директорите на дружеството:
1. Светлин Веселинов Абаджиев;
2. Община Русе, представлявана от кмета на Община Русе или упълномощено от него лице;
3. Проф. Росен Петров Иванов
III. След придобиване на акциите на „ЕГГЕД България“ АД от Община Русе:
1. Променя фирмата на „ЕГГЕД България“ АД в „Общински транспорт Русе 1“ ЕАД;
2. Променя седалището и адресът на управление на дружеството както следва: гр. Русе, бул. „Трети март“ № 74.
3. Приема изменения на устав на Дружеството /Приложение 2 към настоящото решение/.
4. Освобождава от длъжност и отговорност досегашните членовете на съвета на директорите на дружеството.
5. Избира Съвет на директорите както следва:
5.1. Светлин Веселинов Абаджиев;
5.2. Община Русе, представлявана от кмета на Община Русе или упълномощено от него лице;
5.3. Луиза Красимирова Попова
6. Избира за представител/ли на „Общински транспорт Русе 1“ ЕАД в общото събрание на „ЕГГЕД Русе“ АД: Светлозар Георгиев Симеонов и Кристиян Кристиянов Галев.
7. Възлага на представителя/лите на „Общински транспорт Русе 1“ ЕАД в общото събрание на „ЕГГЕД Русе“ АД, на предстоящото заседание на общото събрание на акционерите на дружеството да гласуват „За“ по следните въпроси:
1. Промяна на наименованието на Дружеството от „ЕГГЕД Русе“ АД в „Общински транспорт Русе“ АД.
2. Приемане на изменения на устав на Дружеството, съгласно Приложение 1 към настоящото решение.
3. Освобождаване от длъжност и от отговорност за дейността им на членовете на СД: Ицхак Зителни, Николай Къдрев, Аврахам Давда, Аврахам Фридман, Община Русе и Митко Маринов.
4. Избор на нови членове на съвета на директорите.
IV. Възлага на представителя/лите на „Общински транспорт Русе 1“ ЕАД в общото събрание на акционерите на „ЕГГЕД Русе“ АД, на предстоящото заседание на общото събрание на акционерите на дружеството да предложат и гласуват за членове на съвета на директорите на дружеството:
1. Светлин Веселинов Абаджиев;
2. Община Русе, представлявана от кмета на Община Русе или упълномощено от него лице;
3. Проф. Росен Петров Иванов

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)