Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 582 Прието с Протокол № 24/25.04.2013 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 135, ал. 1 и ал. 3 във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ, Общинският съвет реши:

1.Разрешава изработване на подробен устройствен план / ПУП / – изменение на план за улична регулация / ИПУР / – реконструкция на ул. „Шипка” – от бул. „Цар Освободител” до бул. „България”, включително транспортните им възли и подобряване параметрите на пешеходния подлез на възела с бул. „България”, шумозащита, инженерни мрежи и улично осветление, озеленяване.
Решението може да се оспори в 14 – дневен срок от съобщаването му чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)