Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 583 Прието с Протокол № 24/25.04.2013 г.

На основание чл. 21, ал. 2, чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 135, ал. 1 и ал. 3 във връзка с чл. 136, ал. 1, чл. 129, ал. 1 и чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ и искане вх. №УТ-16-14/11.03.2013 г., Общинският съвет реши:

1. Разрешава изработването на изменение на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън урбанизираните територии – външно водопроводно отклонение до ПИ 63427.186.13 в местност „Гъстите круши”, землище на гр. Русе.
Решението може да се оспори в 14–дневен срок от съобщаването му чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)