Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 583

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 583
Прието с Протокол № 29/11.06.2009 г.

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.12, чл.17, ал.1, т.3 от ЗМСМА и чл.12 ал.3 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, приета с Постановление № 238 / 17.12.2003 г. на Министерски съвет общинският съвет прави следните промени:
Заглавие на програмата
Стар текст: “Правилник за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби от общинските училища на територията на Община Русе”
Нов текст: “Правилник за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби от общинските и държавни училища на територията на Община Русе”
Чл. 4
Стар текст: “Право на специална закрила има всяко дете до 18 години с изявени дарби в областта на науката, изкуството или спорта, ученик в общинско училище на територията на Община Русе в дневна присъствена форма на обучение.”
Нов текст: Право на специална закрила има всяко дете до 18 години с изявени дарби в областта на науката, изкуството или спорта, ученик в общинско или държавно училище на територията на Община Русе, класирано на първо, второ или трето място на общински, регионален, национален или международен конкурс, олимпиада или състезание, включено в Общинска програма за закрила на деца с изявени дарби през съответната година. Ученикът да се обучава в дневна присъствена форма .
(1) За дете от общинско училище – мерките в Раздел от І до V от Програма на мерките за закрила н адеца с изявени дарби през 2009 г. на Община Русе.
За дете от държавно училище– мерките в Раздел V от Програма на мерките за закрила н адеца с изявени дарби през 2009 г. на Община Русе.
Чл. 11
Стар текст: “Ученически отбор, класиран на първо, второ или трето място на национални или международни конкурси, олимпиади или състезания, включени в спортния календар на МОН или ДАМС, се подпомага еднократно за съответната изява с финансови средства на общината по предложение на експертно-консултативната комисия.
Нов текст: “Ученически отбор, класиран на първо, второ или трето място на национални или международни конкурси, олимпиади или състезания, може да се подпомага еднократно за съответната изява с финансови средства на общината по предложение на експертно-консултативната комисия.
4. Чл.15, ал.2
Стар текст: “Мерките по чл.7, т.2 и 3 за отбор се осъществяват чрез предоставяне на еднократно финансово подпомагане на участник от отбора, който е класиран на първо, второ или трето място на конкурси, олимпиади или състезания областта на изкуството, науката и спорта, ако е обявен за най-добър състезател през съответната година.
Нов текст: “Мерките по чл.7, т.2 и 3 се осъществяват чрез предоставяне на еднократно финансово подпомагане на участник от отбор, колектив, състав, класиран на първо, второ или трето място на конкурси, олимпиади или състезания и е обявен за “Най-добър”, “Най-полезен” в областта на изкуството, науката и спорта.”
ЗАБЕЛЕЖКА
Стар текст: “ ЗАБЕЛЕЖКА: Финансовото подпомагане по ал.1, т.1 и т.2 и ал.2, т.1 и т.2 се отпускат за мерки, включени в Програмата на Министерски съвет по чл.11, ал.1, а финансовот подпомагане по ал.1, т.3 и т.4 и по ал.2, т.3 и т.4 се отпускат за мерки, включени в годишната общинска програма.”
Нов текст: “отпада”
Чл. 16, ал.1,
т.3
Стар текст: “Служебна бележка от организатора за включване в курс за обучение или за участие в пленер или лагер.”
Нов текст: “отпада”
т.5
Стар текст: “Справка от организаторите за вида и стойността на дейностите по чл.7, т.1 и т.2”
Нов текст: “отпада”
Чл. 16, ал.3,
т.3
Стар текст: “Препоръка, покана или служебна бележка от организатора за включване в курс за обучение и/или индивидуална подготовка”
Нов текст: “отпада”
т.5
Стар текст: “Справка от организаторите за вида и стойността на дейностите по чл.7, т.4”
Нов текст: “отпада”
Чл. 18
Нов текст: ал.3 “Всички искания по чл.7, т.1, 2, 3 и 4 се подават до края на календарната година.”
Чл.21
Стар текст: “За предоставяне на закрила на дете с изявени дарби в областта на науката, изкуството или спорта, може да се кандидатства по установения ред по веднъж за еднократно подпомагане и стипендия в рамките на една година.”
Нов текст: “За предоставяне на закрила на дете с изявени дарби в областта на науката, изкуството или спорта, може да се кандидатства по установения ред по веднъж за еднократно подпомагане и стипендия в рамките на една календарна година.”
Заключителни разпоредби
§ 1
Стар текст: “Настоящият Правилник за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби от общинските училища в Община Русе е приет с Решение ………………………….. на ОбС – Русе и влиза в сила от ………………….г.
Нов текст: §2 Настоящият Правилник за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби от общинските училища в Община Русе е приет с Решение 583 на ОбС – Русе.

11. Създава нов §1. Мерките в Правилинка за условията и реда за осъществяване закрила на деца с изявени дарби от общински и държавни училища на територията на Община Русе, с изключение на чл.11, се отнасят за изяви, включени в Програмата за закрила на деца с изявени дарби през съответната година на Община Русе.