Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 584 Прието с Протокол № 24/15.07.2021 г.

 На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 8, ал. 1 от ЗОС, Общинският съвет реши:

На основание чл. 13, ал. 2 от ЗОС, при съответно приложение на чл. 21, ал. 4 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, възлага на кмета на Община Русе да  издаде  заповед за завладяване на 2.5103% идеални части от правото на собственост върху недвижим имот с идентификатор 63427.2.639, с площ от 2135 кв. м., и сградите изградени в него, с идентификтори 63427.2.639.1, 63427.2.639.2 и 63427.2.639.4, находящ се на ул. „Александровска“ № 30 и ъгъла с ул. „Черни море“ № 2, спрямо които Община Русе да упражнява фактическо владение с намерение за своене в нормативно установения период от време, с цел настъпване последиците на придобивна давност в полза на Община Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)