Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 584 Прието с Протокол № 24/20.07.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, §22 от ПЗР от ЗУТ, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, Протокол №14/20.02.2017 г. на Комисията по общинска собственост, скица-предложние за придаваемо място по улична регулация, във връзка със Заповед №РД-01-1006/04.05.2017 г. на Кмета на Община Русе за одобряване на ПУП-ИПР на УПИ II-12 и УПИ III-13 в кв. 13 по плана на село Бъзън, Община Русе, Общински съвет реши:
1. Да се продаде терен, общинска собственост, представляващ придаваема част от 223 кв.м. по улична регулация, приобщен към УПИ II-12 в кв. 13 по регулационния план на село Бъзън, Община Русе на Денчо Стоянов Рачев, след заплащане на Община Русе цена в размер на 911,00 лева (деветстотин и единадесет лева) и дължимите данъци и такси.
2. Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)