Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 584 Прието с Протокол № 24/25.04.2013 г.

На основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.110, ал.1, т.2 и т.3 от ЗУТ, Общинският съвет реши:

1. Одобрява задание и разрешава изработване на подробен устройствен план-план за регулация и застрояване на части от квартали в ж.к.„Родина 3“ и ж.к.„Чародейка“ по плана на гр. Русе в района между улици „Кадин мост“ и „Опълченска“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)