Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 584

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 584
Прието с Протокол № 29/11.06.2009 г.

На основание чл.21, ал.1, т.12, ал.2 във връзка с чл.17, ал.1, т.3 от ЗМСМА и чл.12 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, приета с Постановление № 238 / 17.12.2003 г. на Министерски съвет и Раздел І, чл.5 от Правилника за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби от общинските училища на територията на Община Русе, приет с Решение на Общински съвет – Русе, общинският съвет реши:

1. Приема Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби за 2009 г., съгласно Приложение.