Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 585 Прието с Протокол № 24/20.07.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, §22, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ПЗР от ЗУТ, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, Протокол №18/16.06.2017 г. на Комисията по общинска собственост, скица за придаваеми места по улична регулация, във връзка със Заповед №РД-01-3588/07.12.2016 г. на Кмета на Община Русе за одобряване на ПУП-ИПР на УПИ XIV-1843 и УПИ XV-1844 в кв. 11 по плана на село Николово, Община Русе, Общинският съвет реши:
1. Да се продадат терени, общинска собственост, представляващи придаваеми части по улична регулация от ул. „Липник“ и ул. „Розова долина“, село Николово, Община Русе, с площи от 3 кв.м. и 18 кв.м. на Марин Стоянов Маринов, Румяна Стоянова Йорданова и Александър Богданов Стефанов, които да бъдат приобщени, както следва:
– към УПИ XIV-1843 в кв. 11 по регулационния план на село Николово, Община Русе се придадат 3 кв.м. по улична регулация от ПИ №7127 – ул. „Липник“, село Николово, след заплащане на Община Русе цена в размер на 57,00 лева (петдесет и седем лева), без дължими данъци и такси от Марин Стоянов Маринов и Румяна Стоянова Йорданова.
– към УПИ XV-1844 в кв. 11 по регулационния план на село Николово, Община Русе, се придадат 18 кв.м. по улична регулация от ПИ №7128 – ул. „Розова долина“, село Николово, след заплащане на Община Русе цена в размер на 339,00 лева (триста тридесет и девет лева), без дължими данъци и такси от Александър Богданов Стефанов.
Дължимите данъци и такси са за сметка на купувачите и се заплащат преди сключване на договорите за прехвърляне на придаваемите места.
2. Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)