Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 585

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 585
Прието с Протокол № 29/11.06.2009 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23; ал.2 от ЗМСМА и чл.7 ал.1 от раздел ІІ на Наредба №2 на Общински съвет – Русе за начални цени за отдаване под наем на обекти със стопанско и административно предназначение, Общинският съвет реши:

1. Не се променят началните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, определени съгласно Наредба №2 на Общински съвет – Русе, за начални цени за отдаване под наем на обекти със стопанско и административно предназначение, приета с Решение № 196/15.05.2008год. и последно актуализирана с решение № 432 от 29.01.2009год.