Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 586 Прието с Протокол № 24/15.07.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на основание чл. 27, ал. 7 и ал.8  от Наредба № 1 за общинската собственост на ОбС – Русе Общинският съвет реши:

  1. Отхвърля Възражение с вх. № 94С-14812-1/04.06.2021 г. от Светлана Илиянова Златева, против становище на Комисия по общинска собственост по Протокол № 16 от 26.04.2021 г. и отказва да продаде общински поземлен имот с идентификатор 63427.2.590, съгласно КККР на гр. Русе, с площ 259 кв. м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), с адрес: гр. Русе, пл. „Д-р Мустаков“, предмет на АЧОС № 7388/05.02.2015 г.

отвил:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)