Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 586 Прието с Протокол № 24/25.04.2013 г.

На основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ и чл.21 ал.2 от ЗМСМА, чл.21,ал.1 т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.110,ал.1,т.3 и т.5 от ЗУТ и искане с вх.№УТ-27-12/15.03.2013 от Красимир Иванов Великов, Общинският съвет реши:

1. Одобрява задание за проектиране на план за застрояване на имот с идентификатор 63427. 160.129 по кадастралната карта на гр, Русе, находящ се в местността „Мерата“;
2. Разрешава изработване на план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.160.129 по кадастралната карта на гр. Русе. В зависимост от проектното решение разрешава изработване и на парцеларен план за довеждаща техническа инфраструктура.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)