Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 586

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 586
Прието с Протокол № 29/11.06.2009 г.

На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

І.Приема нова правна норма – чл.42а на Наредба № 16 на Общински съвет – Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе, със следния текст:
Чл.42а, ал.1 „За обществено-обслужващи сгради, чието предназначение е в областта на образованието, здравеопазването, спорта и с култово-религиозно предназначение се събира такса в размер на 50% от определените в раздел VІ от наредбата.”
Чл.42а, ал.2 „В случаите, в които сградата е със смесено предназначение, ал.1 се прилага, ако частта предназначена за образование, здравеопазване, спорт или с култово-религиозно предназначение е не по малка от 2/3 /две трети/ от обема /разгърнатата застроена площ/ на цялата сграда.”