Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 587 Прието с Протокол № 24/20.07.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 8, ал. 1, ал. 9 от ЗОС, чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 30 от Наредба № 1 за общинската собственост на ОбС Русе, заявление за закупуване на имоти и извлечение от протокол № 18/16.06.2017 г. на КОС, Общинският съвет реши:
1.Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017 г., със следните имоти:
1.1ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, представляваща имот №503.706, с площ от 491 кв.м., с начин на трайно ползване – за земеделски труд и отдих, пета категория, намиращ се в землището на с. Николово, местност „Дрибак 6”, предмет на АОС № 8186/16.05.2017 г. (вписан под №5, том 14, н.д.2698 дв.вх. 6007 вх. №6093 от 19.05.2017 г. по описа на Службата по вписвания – Русе), с прогнозен приход от продажбата му в размер на 2320,00 лв./две хиляди триста и двадесет лева/.
1.2.ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, представляваща имот №503.707, с площ от 470 кв.м., с начин на трайно ползване – за земеделски труд и отдих, пета категория, намиращ се в землището на с. Николово, местност „Дрибак 6”, предмет на АОС №8187/16.05.2017 г. (вписан под №8, том 14, дв.вх. 6019, н.д. 2701,вх. №6094 от 19.05.2017 г. по описа на Службата по вписвания – Русе), с прогнозен приход от продажбата му в размер на 2224,00 лв./две хиляди двеста двадесет и четири лева/.
1.3.ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, представляваща имот №503.710, с площ от 456 кв.м., с начин на трайно ползване – за земеделски труд и отдих, пета категория, намиращ се в землището на с. Николово, местност „Дрибак 6”, предмет на АОС № 8188/16.05.2017 г. (вписан под №6, том 14, н.д.2699 дв.вх. 6010 вх. №6095 от 19.05.2017 г. по описа на Службата по вписвания – Русе), с прогнозен приход от продажбата му в размер на 2156,00 лв./две хиляди сто петдесет и шест лева/.
1.4.ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, представляваща имот №503.711, с площ от 463 кв.м., с начин на трайно ползване – за земеделски труд и отдих, пета категория, намиращ се в землището на с. Николово, местност „Дрибак 6”, предмет на АОС №8189/16.05.2017 г. (вписан под №7, том 14, дв.вх. 6015, н.д. 2700,вх. №6096 от 19.05.2017 г. по описа на Службата по вписвания – Русе), с прогнозен приход от продажбата му в размер на2188,00 лв./две хиляди сто осемдесет и осем лева/.
2. Дава съгласие за откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти-частна общинска собственост:
2.1.ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, представляваща имот №503.706, с площ от 491 кв.м., с начин на трайно ползване – за земеделски труд и отдих, пета категория, намиращ се в землището на с. Николово, местност „Дрибак 6”, предмет на АОС № 8186/16.05.2017 г. (вписан под №5, том 14, н.д.2698 дв.вх. 6007 вх. №6093 от 19.05.2017 г. по описа на Службата по вписвания – Русе), при начална тръжна цена 2320,00 лв./две хиляди триста и двадесет лева/.
2.2.ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, представляваща имот №503.707, с площ от 470 кв.м., с начин на трайно ползване – за земеделски труд и отдих, пета категория, намиращ се в землището на с. Николово, местност „Дрибак 6”, предмет на АОС №8187/16.05.2017 г. (вписан под №8, том 14, дв.вх. 6019, н.д. 2701,вх. №6094 от 19.05.2017 г. по описа на Службата по вписвания – Русе), при начална тръжна цена 2224,00 лв./две хиляди двеста двадесет и четири лева/.
2.3.ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, представляваща имот №503.710, с площ от 456 кв.м., с начин на трайно ползване – за земеделски труд и отдих, пета категория, намиращ се в землището на с. Николово, местност „Дрибак 6”, предмет на АОС № 8188/16.05.2017 г. (вписан под №6, том 14, н.д.2699 дв.вх. 6010 вх. №6095 от 19.05.2017 г. по описа на Службата по вписвания – Русе), при начална тръжна цена 2156,00 лв./две хиляди сто петдесет и шест лева/.
2.4.ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, представляваща имот №503.711, с площ от 463 кв.м., с начин на трайно ползване – за земеделски труд и отдих, пета категория, намиращ се в землището на с. Николово, местност „Дрибак 6”, предмет на АОС №8189/16.05.2017 г. (вписан под №7, том 14, дв.вх. 6015, н.д. 2700,вх. №6096 от 19.05.2017 г. по описа на Службата по вписвания – Русе), при начална тръжна цена 2188,00 лв./две хиляди сто осемдесет и осем лева/.
Дължимите данъци и такси са за сметка на спечелилите участници-купувачи.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)