Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 587 Прието с Протокол № 24/25.04.2013 г.

На основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ и чл.21 ал.2 от ЗМСМА, чл.21,ал.1 т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.110,ал.1,т.3 и т.5 от ЗУТ и искане с вх. №УТ-27-15/01.04.13 от Людмила Димитрова Камарашева, Общинският съвет реши:

1. Одобрява задание за проектиране на план за застрояване на имот с идентификатор 63427.156.608 по кадастралната карта на гр., Русе, находящ се в местността „ПОД ЛЕВЕНТА“;
2. Разрешава изработване на план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.156.608 по кадастралната карта на гр., Русе. В зависимост от проектното решение разрешава изработване и на парцеларен план за довеждаща техническа инфраструктура.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)