Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 587

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 587
Прието с Протокол № 29/11.06.2009 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

§1.Създава към Раздел ІІ от Наредба №4 на ОбС – Русе нов член 12 със следното съдържание:
чл.12.(1). 1. Забранява се паленето на огън на открити места за широко обществено ползване /междублокови пространства, паркове, градини и др./ на територията на община Русе;
2. Забранява се използването на нестандартни горивни материали (гума, пластмаси и др.) за отопление или технологични нужди.
3. Забранява се извършването на дейности в чертите на града или другите селища от територията на общината, свързани с отделянето на неприятни дразнещи миризми, установено органолептично.
4. Забранява се използването на неизправни локални парокотелни инсталации, които поради неправилен режим на горене замърсяват силно въздуха, отделяйки в голямо количество сажди и дим.
5. Забранява се простирането през прозорците на балконите и терасите над нивото и извън парапета откъм улиците, площадите и парковете в светлата част на денонощието в зона „Ц“ и главната улична мрежа.
(2) За нарушения по чл. 12(1) се налагат глоби в размер от 100 до 200 лв. При повторно нарушение глобата е в размер от 500 до 1000 лв.
Чл. 13. (1) При снеговалеж и заледяване, всички административни ръководители на учреждения, еднолични фирми, търговски дружества и домоуправители да организират своевременно и постоянно почистване на прилежащите им тротоари и работни площадки в района на обектите, за осигуряване на нормален работен процес и безопасно движение.
(2) При почистване на сняг се забранява:
1. Натрупването му върху тротоарите, без да се остави достатъчно място за движението на пешеходците, както и в обсега на автобусни и тролейбусни спирки и срещу входове на гаражи.
2. Натрупването на сняг в уличните регули и решетки на оттоците се почистват от сняг и лед, докато се осигури отичане на водата от разтопения сняг при затопляне на времето.
3. Складирането на сняг, обработен с луга до 2 м. в диаметър от стволовете на дърветата и в разделителните ивици на улиците.
(3) За организацията на дейността по предходната алинея кметът издава заповед за режима и реда по снегопочистването.
(4) При нарушения на ал. 1 и ал. 2 глобите са от 40 до 200 лева за физически, а за юридически лица – имуществена санкция до 1000 лв.