Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 588 Прието с Протокол № 24/25.04.2013 г.

На основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ и чл.21 ал.2 от ЗМСМА, чл.21,ал.1 т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.110,ал.1,т.2 и т.3 от ЗУТ и чл.135 ал.3 във връзка с чл.136 ал.1 от ЗУТ, Общинският съвет реши:

1. Одобрява задание и разрешава изработване на подробен устройствен план- изменение на план за улична регулация (ИПУР) на ул. „Чипровци” – от ул. „Шипка” до ул. „Тича”, Изменение на плана за регулация (ИПР) и План за застрояване (ПЗ) на УПИ-за общественообслужваща сграда в кв.752 и ИПР на УПИ II-за детско заведение и ПРЗ за ново УПИ-за обществено обслужване в кв.753 по плана на гр. Русе.
Решението подлежи на оспорване в частта, с която се разрешава проектирането на ИПР и ИПУР, в четиринадесет дневен срок от съобщаването му чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)