Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 589 Прието с Протокол № 24/20.07.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 1 и ал. 4 от ЗОС и чл. 10, ал. 2 от Наредба № 1 на Общински съвет-Русе за общинската собственост, Общински съвет – Русе реши:

Предоставя безвъзмездно за управление на Кметство – с. Червена вода, недвижим имот, намиращ се в с. Червена вода, Община Русе, представляващ УПИ III-739 в кв. 37 по регулационния план на с. Червена вода, Община Русе, представляващ ПИ № 503.739 по кадастралния план на с. Червена вода, ЕКАТТЕ: 80460, Община Русе, заедно с реална част от построената в него двуетажна масивна сграда със сутерен № 503.739.1 по кадастралния план на с. Червена вода, ЕКАТТЕ: 80460, Община Русе, представляваща целия втори етаж със застроена площ 232,70 кв.м., санитарен възел на първия етаж с площ 9,20 кв.м., две помещения в сутерена с обща застроена площ 82,71 кв.м., заедно с 49,77 % ид. части от общите части на сградата, предмет на АПОС № 5991/22.06.2009 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)