Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 589 Прието с Протокол № 24/25.04.2013 г.

На основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ и чл.21 ал.2 от ЗМСМА, чл.21, ал.1 т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.110,ал.1,т.2 и т.3 от ЗУТ и чл.135, ал.5, във връзка с чл.136, ал.1 от ЗУТ, Общинският съвет реши:

1. Одобрява задание и разрешава изработване на подробен устройствен план- План за регулация и застрояване (ПРЗ) и изменение на плана за улична регулация (ИПУР) за устройство и изграждане на крайбрежна парково-рекреационна зона на гр. Русе.
Решението подлежи на оспорване в частта, с която се разрешава проектирането на ИПУР, в четиринадесет дневен срок от съобщаването му чрез Общински съвет-Русе пред Административен съд – Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)