Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 589 Прието с Протокол № 25/13.09.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 62 от ЗУТ, във връзка с Решение № 1 от Протокол № 15/26.06.2019г. на разширен състав на ОЕСУТ при Община Русе и Решение № 1 от Протокол № 12/07.07.2021г. на разширен състав на ОЕСУТ при Община Русе,  Общински съвет-Русе реши:

Одобрява ПУП – ПЗ на Лесопарк “Липник” в землището на с. Николово, с включени следните текстови и графични материали, неразделна част от настоящото решение:

1. Част Архитектура – ПЗ – обяснителна записка с баланс на територията, Специфечни правила и норми за прилагане на плана и графични материали: Местоположение – схема М 1:75000; Опорен план М 1:2500; План за застрояване М 1:2500; Функционално зониране –схема М 1:2500; Преместваеми обекти и Рекламно-информационни елементи по чл. 56 и чл.57 от ЗУТ – схема М 1:2500;

Културно-историческо наследство – недвижими културни ценности – схема М 1:4000; Етапност на реализация – схема М1:4000.

            2. Част Пътна – обяснителна записка и графични материали: План-схема на комуникационно-транспортната мрежа – М 1:2000.

            3. Част Паркоустройство – обяснителна записка и графични материали: Паркоустройство и благоустройство план-схема – М 1:2500.

            4. Част Лесоустройство – обяснителна записка и схеми.

5. Част Електрически мрежи – обяснителна записка и графични материали: Електрически мрежи съществуващи – М 1:2500; Трасета и сервитутни зони – М 1:2500; Разположение на мрежите и трасетата – схема.

6. Част водоснабдяване и канализация – обяснителна записка и графични материали: Водопроводна мрежа план-схема – М 1:2500.

7. Част Геодезия – обяснителна записка и графични материали: Теренно-ситуационна снимка – М 1:2500;  План-схема на идейната вертикална планировка М 1:2500.

8. Приложения: Схема 1 на допълнително включени горски територии към ПП; Схема 2 на имоти с определена устройствена зона; Списък на общинските горски територии – Приложение № 1; Списък на допълнително включените в ПУП-ПЗ на Лесопарк “Липник”- Приложение № 2; Списък на имоти с определена устройствена зона – Приложение № 3; Списък на поземлени имоти частна собственост, в това число държавна, общинска и изцяло частни с друго предназначение – Приложение № 4; Списък на всички имоти включени в ПУП-ПЗ – Приложение № 5.

Решението на Общински съвет да се изпрати за обнародване в „Държавен вестник“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)