Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 59 от 19.01.2012 г.

Препис-извлечение!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 59
Прието с Протокол № 5/19.01.2012 г.

На основание чл.22, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл. 39, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, чл. 8, ал. 4 и 5 от Наредбата за устройство и работата на органите за приватизацията и следприватизационен контрол, чл. 6, ал. 3 от Наредба № 6 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – общинска собственост, общинският съвет реши:

1. Освобождава Веско Маринов като член на Постоянните комисии по Бюджет и финанси, Комунални дейности и Етика.
2. Избира Михаил Милчев за член на Постоянните комисии по Бюджет и финанси, Комунални дейности и Етика.
3. Освобождава Дениз Зия като член на Постоянните комисии по Образование и наука и Младежта и спорта.
4. Избира Айдоан Джелил като член на Постоянните комисии по Образование и наука и Младежта и спорта.
5. Освобождава Дениз Зия като член на Комисията на нуждаещи се граждани в общински жилища по чл. 6 от Наредба № 6 на Общински съвет – Русе.
6. Избира Айдоан Джелил като член на Комисията на нуждаещи се граждани в общински жилища по чл. 6 от Наредба № 6 на Общински съвет – Русе.
7. Освобождава Бедрос Пехливанян като член и председател на Комисията по приватизация и следприватизационен контрол.
8. Избира Наталия Кръстева като член и председател на Комисията по приватизация и следприватизационен контрол

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)