Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 59 Прието с Протокол № 4/25.01.2024г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон; чл. 25, т. 1 и чл. 65, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и чл. 12а, т. 1 от Наредба №9 за реда и условията за упражняване правата на Община Русе върху общинската част от капитала на търговските дружества на ОбС-Русе,, Общинският съвет реши:

Одобрява Бизнес програма на „Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания д-р Димитър Граматиков – Русе” ЕООД за периода 2024 – 2026 година, съгласно приложение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 (акад. Христо Белоев, дтн)

БИЗНЕС ПРОГРАМА

НА „СПЕЦИАЛИЗИРАНА  БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ЗА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ Д-Р ДИМИТЪР ГРАМАТИКОВ – РУСЕ“ ЕООД ЗА 2024-2026 г.

Изготвил: д-р Светослав Дачев

ВЪВЕДЕНИЕ:

„Специализирана  Болница за Активно Лечение за Пневмо-Фтизиатрични заболявания д-р Димитър Граматиков – Русе“ ЕООД е основната структурна единица за лечение на белодробни заболявания в Русенска област. Болницата е наследник на продължителна традиция за поддържане на здравният статус на населението от региона и прилагане на най-модерни, съответстващи на своето време  диагностични и лечебни методи. С много усилия обществеността в град Русе в продължение на целият двадесети век е успяла да създаде, укрепи и продължава да надгражда една  пълноценна структура за диагностика, лечение и профилактика на всички белодробни болести и във всички възрастови групи.

В момента Белодробната болница в гр. Русе е най-голямата и най-добре работещата специализирана болница за белодробни заболявания на територията на цялата страна. Освен това в момента в нито една от останалите действащи в страната белодробни болници не се обслужва детски контингент.

          Белодробните заболявания продължават да заемат основно място в структурата на заболеваемостта и на едно от водещите места в смъртността.

Много са проблемите пред които е изправена съвременната болнична помощ, но значително по-големи са те при малките еднопрофилни болници, каквато е СБАЛПФЗ – Русе. Задълбочаването на тези проблеми и липсата на адекватно отношение политическата власт и регулаторните органи доведоха до почти пълното разпадане на мрежата от белодробни диспансери, която функционираше в пълен синхрон до началото на демократичните промени. 

След преобразуването на белодробните диспансери в болници от функциониращите към 2011 год. 19 белодробни болници за изминалите 9 години останаха жизнени едва 6, като в 3 от тях има сериозни хронични финансови проблеми.

През тези години СБАЛПФЗ д-р Д. Граматиков  – Русе ЕООД премина през много сериозни трудности. Успяхме да се задържим на пазара на медицински услуги, да разширим териториалният обхват на дейността ни, да се справим с кадровият проблем, характерен за цялата страна, да поддържаме адекватна политика по доходите и да надграждаме материалната база.

Въпреки сериозните и скъпи усложнения на заболяванията от тази група, финансирането на дейностите свързани с тяхното лечение е на едно от най-ниските нива в нашата страна. Хроничното недофинансиране на тези дейности, както и факта, че белодробните болници имат дейност само по един профил на заболеваемостта силно ограничава възможният приход от НЗОК.

Към това трябва да се добави и несъобразените финансови регулации със характерната сезонност на заболеваемостта от белодробни болести, което създава допълнителни, крайно нелогични ограничения във финансирането, както и изключително ниското, несъобразено с реалните разходи финансиране на дейността по диагностика и лечение на туберкулозата по договор с МЗ.

Динамиката на процесите в системата на здравеопазване в България непрекъснато налагат изисквания през призмата на съвременната парадигма на медицината – пациент ориентирано здравеопазване.  Това  е  свързано с инвестиции на средства в материална база, съвременна апаратура и поддържане на висока квалификация на персонала.

          МИСИЯТА на БОЛНИЦАТА е да предлага максимално достъпна и качествена медицинска помощ на своите съграждани, да съхрани и надгради и предаде  напред добрите традиции огромният потенциал от човешко доверие към професионализма на медицинският екип.

          Стратегическата цел е да запази лидерските си позиции на пазара  за специализирана медицинска помощ по пневмология и фтизиатрия в региона и да задоволи напълно здравните нужди на населението от регион.

Тази цел може да бъде постигната чрез разширяване на пакета от предлаганите медицински услуги, повишаване на квалификацията на персонала,  утвърждаване на добрите практики насочени към адекватна политика на доходите и поддържане на съвременна материална база в лечебното заведение..   

          ГЛАВНА ЦЕЛ е поддържането на здравния и по-конкретно – белодробния статус на населението в региона, превенция, контрол, ограничаване и намаляване на туберкулозата и хроничните неспецифични белодробни заболявания, като кумулира средства за осъществяване на тази дейност.

„Специализираната болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания д-р Д. Граматиков – Русе“  ЕООД е пререгистрирана  с Решение № 701, прието с Протокол № 29/19.09.2013 г. на Общински съвет Русе – принципала на дружеството, от  СБАЛПФЗ-Русе д-р Д. Граматиков ЕООД, който  е правоприемник на активите и пасивите на Диспансер за белодробни  болести  Русе  по баланса му към 31.12.1999 година с Удостоверение № 20101108090058/08.11.2010г. извършените промени са вписани в Търговския регистър.

Болницата е единственото специализирано лечебно заведение в региона, в което лекари с помощта на друг персонал активно издирват, диагностицират и лекуват болни с туберкулоза, хронични неспецифични белодробни заболявания, тежки остри възпаления на бронхо-пулмоналната система и злокачествени заболявания на дихателната система.

В съответствие с изискванията на утвърдените медицински стандарти «Пневмология и фтизиатрия», «Клинична лаборатория», «Образна диагностика», «Клинична микробиология» са извършени съответните вътрешни промени, отразени в «Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на «СБАЛПФЗ Д-Р Д. ГРАМАТИКОВ – РУСЕ ЕООД», както следва:

/1/ Консултативно-диагностичен блок, който включва:

а/ консултативни кабинети  -диференцирани по нозологичен, органолокалистичен и възрастов признак на пациентите.

 • за възрастни – 5 кабинета
 • за деца и юноши с БЦЖ – екип – 1 кабинет

            б/ медико-диагностични кабинети и лаборатории

 • бронхологичен кабинет
 • клинична лаборатория
 • микробиологична лаборатория
 • отделение по  “Образна диагностика” без легла
 • белодробна функционална лаборатория
 • лаборатория по нарушения на дишането по време на сън

            в/ регистър на диспансеризираните болни

/2/ Стационарен блок – 88 легла , разпределени в 2 отделения:

 а/ пневмофтизиатрично отделение – 46 легла, в т.ч 20 за лечение на болни с активна туберкулоза и две легла за продължителни грижи.

 б/ пневмологично отделение – 42 легла в т. ч.  5 легла за интензивно наблюдение и лечение.

/3/ Аптека – по договор с болнична аптека на МБАЛ – Русе – АД

/4/ Административно-стопански блок:

– счетоводство и каса

– транспорт и  техническа подръжка

– информационно звено

/5/ Медицински Център към СБАЛПФЗ Русе разкрит през февруари 2022

Провежда се регулярен контрол от органите на РЗИ- Русе  за съответствие на извършените промени, с изискванията на Медицинските стандарти и Наредба № 49/2010г. на МЗ за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешния ред на ЛЗ за болнична помощ и ДМСГ завърши със заключение, че:

– са  изпълнени  изискванията за съответствие на отделните структури  за присъждане на нива на компетентност- ЛЗ покрива критериите за второ ниво на компетентност.

– издадено е и Разрешение за осъществяване на лечебна дейност № СБ-130/25.07.2016г. на МЗ, а от        Изпълнителна Агенция за медицински одит, потвърди изпълнението на изискванията на медицински стандарт “Пневмология и Фтизиатрия” и Наредба № 34/2005г. на МЗ .

            – в болницата  е  внедрена Система за управление на качеството, която е в съответствие с ISO 9001: 2008 и осъществена съответна ресертификация със следния предмет на дейност: Диагностично-лечебна и консултативна дейност; Клинично изпитване на лекарства. Сертификат №  CN/9693  Дата на издаване: 20 февруари 2023 г. Валиден до:  19 февруари  2026 г.

          – приключена беше и защитена пред Акредитационната комисия на МЗ  процедурата  за акредитация на СБАЛПФЗ – Русе ЕООД в следния обем: едновременно оценяване на цялостната медицинска дейност ,  отделните медицински дейности и други дейности и обучение  на студенти и специализанти:

-Акредитационна оценка за цялостна медицинска дейност „Отлична” за срок от пет години. /Заповед РД-01-555 от 02.11.2022/

-Акредитационна оценка за отделните медицински и други дейности „Отлична” за срок от пет години по – клинична лаборатория, микробиологична лаборатория, пневмологично отделение, пневмо-фтизиатрично отделение, отделение за „Образна диагностика”, административно-стопански блок. / Заповед РД-01-555 от 02.11.2022/

-Акредитационна оценка за практическо обучение на студенти „Отличен” за пет години по професионално направление – „Медицина”-магистър, „Здравни грижи” – бакалавър, „Обществено здраве”- бакалавър. / Заповед РД-01-555 от 02.11.2022/

Всички тези институционални  мероприятия са още една  гаранция за високо  качество на извършваната дейност в болницата.

В стационарните отделения се приемат денонощно болни с обострени хронични неспецифични белодробни заболявания, тежки остри заболявания на бронхопулмоналната система с прояви на дихателна недостатъчност, активна форма на туберкулоза, диагностично уточняване и съмнение за рак на белия дроб,  други заболявания на дихателната система,  други органи и системи.

С цел повишаване качеството на предлаганите медицински услуги, пред екипа се поставят следните изисквания:

            -осигуряване на висококачествена специализирана помощ;

            -своевременно, точно и пълно информиране на пациента по отношение на лечебно-диагностичните процедури;

            -точно определяне на диагнозата, ход на заболяването, видове лечение, последователност;

            -да се намалят до минимум страничните нежелани, съпътстващи лечението ефекти;

            -минимизиране на  престоя в отделението при максимален лечебен ефект;

            -пълноценно и ефективно използване на медицинската апаратура, на консумативите и лекарствените средства;

            -поддържане на отношение за съпричастност и уважение към пациента;

            -поддържане на добър имидж на болницата, чрез висок професионализъм;

Персонал в СБАЛПФЗ д-р Д. Граматиков  – Русе ЕООД

Наличен персонал по щат – 83 в т.ч.

-Лекари: 20

            Със специалност – 17 

            По профила на заведението  14, в т.ч. детска пневмология и фтизиатрия-1    Микробиолог – 1

            Клинична лаборатория – 1

            Образна диагностика -1

-Медицински сестри и лаборанти –  38 в т.ч. 8- магистър по Управление на Здравните грижи, 5-с бакалавърски степени по Здравни грижи и Социални дейности.

-Санитари – 17

-Друг персонал –8

Добре  функционира  изградената система за продължаващо обучение на висшия медицински персонал и специалистите по здравни грижи – участие в курсове, семинари, конференции с постери, доклади и тематични занятия по работните места. Това е много важно, тъй като сме база за практическо обучение на специализиращи лекари и медицински сестри.

Медицинска Апаратура в СБАЛПФЗ д-р Д. Граматиков  – Русе ЕООД

Болницата разполага с необходимата съвременна медицинска апаратура за:

 • образна диагностика – последно поколение компютърен томограф, два дигитални рентгенови апарати, резервен апарат с дигитализираща техника и конвенционален графично-скопичен рентгенов апарат, два мобилни рентгенове апарата,  последно поколение ендоскопска апаратура с видеорегистратор за бронхоскопски изследвания, два съвременни ехографа
 • оборудван лабораторен и микробиологичен диагностичен комплекс,
 • функционална лаборатория за изследване на дишането  с единствен по рода си апарат за изследване на дифузия на газове  в белия дроб, електрокардиография  и лаборатория за изследване на обструктивна сънна апнея.
 • Напълно оборудвана клинична лаборатория със цялата необходима апаратура за по профила на лечебното заведение

Цялата изброена апаратура е закупена през последните 3 години, само със собствени средства и е на стойност около  1 900 000 лева

Болницата разполага с необходимата инфраструктура за:

 • ешалониране на потока от болни, сепариране на потенциално опасните инфекции /туберкулоза, КОВИД-19,  грип и др,
 • за удобен и безпрепятствен достъп на лица в неравностойно положение /инвалидни рампи и съвременен асансьор/,
 • за продължително съхранение на архивирани документи според изискванията на закона за архивите,
 • аптечен склад
 • технически съоръжения и инсталации за поддържане на комфортна битова среда по време на изпълнение на служебните задължения на персонала, както и на хоспитализираните пациенти – климатично инсталация,  система за централно парно отопление, интернес кабелен и безжичен достъп, охранителна система с видеорегистрация, ограничаване на достъпа до вътрешния двор с бариера и др.
 • специално внимание заслужава централната кислородна инсталация с оборудван приток на кислород до всяко едно от леглата в болницата.

ДЕЙНОСТ на СБАЛПФЗ д-р Д. Грматиков  –  Русе ЕООД

ДИАГНОСТИЧНО – КОНСУЛТАТИВЕН БЛОК

Дейността на болницата най-общо се характеризира със високо качество, голяма интензивност и характерните за характера на заболяванията на дихателната система сезонни вариации.

По отношение на ДКБ има леко преструктуриране на изпълнителите на медицински дейност, във връзка с разкриването на МЦ към СБАЛПФЗ и насочване на голям поток от пациенти към него. Промени се също структурата на рентгеновата дейност поради навлизането и увеличаването на обема на изследванията с компютърен томограф.

На нивото на ДКБ с голяма интензивност се провеждат профилактични прегледи по програмите на МЗ за активно търсене и профилактика на туберкулоза, както и по отношение на професионални вредности.

Броят на амбулаторните прегледи се стабилизира на нива около 3500 годишно. За натовареността на ДКБ трябва да се има предвид и дейността на специализираните пулмологични и педиатрична практики, които са разположени на територията на ДКБ. Със тяхната дейност през кабинетите преминават над  35 000 пациенти годишно.

Образна диагностика – бр. рентгенови снимки – 14 500

Клинична лаборатория – бр. Изследвания – 65 200

Микробиологични  изследвания – 9600

Ултразвукова диагностика – бр. изследвания

Бронхологични изследвания – бр. – 340

Нашата болница е една от най-натоварените и качествени бронхологични бази в страната. Диагностиката на тежките белодробни заболявания е невъзможна без качествена бронхоскопия. За съжаление, както навсякъде и тук се усеща липсата на млади попълнения от специалисти. Към отчетеното дейност от нашите лекари по отношение на бронхоскопските изследвания трябва да се добавят и направените бронхоаспирации в УМБАЛ „Канев“, които са около 120 годишно

Имунопрофилактика:

Туберкулинодиагностика – проба  Манту 6000

Б Ц Ж ваксинация – 480

Нашата болница остава единствената в страната, която продължи провеждането на туберкулиновата профилактика на детското население в региона. Единствено в СБАЛПФЗ – Русе продължава да функционира БЦЖ-екип, който по предварително одобрен от РЗИ график осъществява тази важна за детското население профилактична дейност.

Прави впечатление, че пациентите насочени или самонасочили се към амбулаторните практики са с напреднал стадий на заболяването, което налага използването на по-вече и по-скъпи медикаменти.

СБАЛПФЗ – Русе активно участва в различни кампании и инициативи в полза на профилактиката, здравното образование и популяризиране на диагностични и лечебни методи. Една от най значимите инициативи е дейността по „Отворени врати“, кампания с национален мащаб, провеждана за подобряване на обхвата на туберкулозата у нас. Работим съвместно с НПО по отношение на таргетни групи от уязвими общности.

Стационарен блок

Дейността на стационарният блок се характеризира също с високо качествена, сезонно зависима и постепенно намаляващ обем на дейността. Намалението на хоспитализациите обективно е свързано пропорционално с намалението на населението в региона и донякъде с подобрената дейност на извънболничната дейност.

Брой  преминали болни – 2800

Използваемост на леглата  в % – 62

Общ брой леглодни – в дни 18 000

Среден престой на един болен – дни – 6

Среден разход на един леглоден – 262  лв.

Среден разход на един болен – 1555 лв.

Среден разход на един лекарстводен 27.00 лв.

Среден разход на един храноден – 5.00 лв.

Дейността на стационарните звена /отделенията/  се характеризира с редица стандартни показатели, които дават по-скоро количествена информация. Независимо от това те са обективни и онагледяват сравнително добре стационарната дейност. Видно от тях е, че има оптимално използване на легловата база, леко намаление на общо преминалите болни и на  тези по клинични пътеки. Разликата между бройката на преминали болни и клинични пътеки се дължи на лекуваните неосигурени пациенти. Целият разход за диагностика и лечение на тези болни се поема от собствени средства на болницата за сметка на възможностите за увеличаване на дохода на персонала.

Тенденциите в осигуреността с финансови ресурси се определят на база извършена работа и финансовото й обезпечаване, годишните отчети за предходните години , които включват БАЛАНС, ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ, ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОКи други.

Към 31.12.2022 г. балансовата стойност на дълготрайните активи са в размер на 1126 хил. лева – 35,88 % от общата стойност на актива. Краткотрайните активи са на стойност 1988 хил. лева  или 63,35 %, спрямо актива на баланса и включват материали, краткосрочни вземания и налични парични средства в края на отчетния период. Паричните средства на дружеството към 31.12.2022 г. са в размер на 1464 хил. лева и тяхната относителна стойност, спрямо общата стойност на активите е 46,65 %.

Картината на основните източници на наличните активи се вижда в структурата на пасива по баланса. Към края на 2022 г. общия размер на капитала е 1737 хил. лева или 55,35 % от стойността на пасива.

 

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И ФИНАНСИРАНЕ

ТАБЛИЦА 1                           

  хил. лв.

Видове приходи2022 г.%
Мед. услуги1673,84
Фин. от Общината0.000.00
РЗОК2 70562.24
Фин. от МЗ93221.45
наеми350.80
други50711.67
ВСИЧКО4 346

Основен дял  в приходите на СБАЛПФЗ д-р Д. Граматиков- Русе ЕООД имат постъпленията от договора с РЗОК за клиничните пътеки:

            – КП 38- Диагностика и лечение на Хронична обструктивна белодробна болест – остра екзацербация ;

– КП 39 – Диагностика и лечение на Бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18 годишна възраст;

          – КП 40 – Бронхиална астма:средно тежък и тежък пристъп при лица над  18 годишна възраст;

          – КП 41 -Диагностика и лечение на алергични заболявания на дихателната система при лица над 18 години;

          – КП 42- Гнойно възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица над 18 години;

          – КП 43- Бронхоскопски процедури с неголям обем и сложност в пулмологията;

          – КП 45 – Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система при лица над 18 години;

Източниците за финансиране на болницата за периода 2021 – 2023 г. са :

 – договор с НЗОК за оказване на болнична помощ;

 – договор с НЗОК за извършване на високоспециализирана дейност.  

 – договор с МЗ за медицински дейности, свързани с профилактична, диспансерна и лечебна дейност в направление туберкулоза;

 – договори с Фондове за доброволно здравно осигуряване;

 – договори с организации за извършване на специализирани профилактични прегледи;

– платени медицински услуги извън договорът с НЗОК

– клинични проучвания

Приходите на болницата се формират, чрез постъпления от горепосочените източници.

ОТЧЕТ ЗА РАЗХОДИ

ТАБЛИЦА 2:

хил. лева

Видове разходи2022%
Заплати2 49458.68
Осигуровки42910.10
Храна892.10
Медикаменти и консумативи43210.16
Горива, енергия, др. м-ли1984.66
Външни услуги3177.46
Текущ ремонт801.88
Други разходи2114.96
ВСИЧКО4 250

За последната година размерът на амортизационните отчисления е 2,62%  от общия обем на разходите. В СБАЛПФЗ д-р Д. Граматиков-Русе ЕООД се начисляват амортизации за ДМА, като се прилага линейния метод за формиране на разхода.

Анализът на отделните елементи на разходите показва, че най-висок е делът на разходите за заплати, следван от разходите за медикаменти и консумативи,  както и за храна на пациентите и външни услуги.

Увеличението на разходите през годините е функция на много фактори, но основните от тях са законодателно определените нива на минимална работна заплата, от там на разходите за заплати и осигуровки, увеличените цени на горива и енергия, естествените инфлационни процеси и др.

Разглежданият няколко годишен период в здравеопазването беше от изключително нестабилен във финансово-икономическо отношение.

Можем да разгледаме проблемните теми в нашата сфера, които пряко влияят на финансирането на нашата болница.

 • Бидейки общинско търговско дружество, ние бяхме напълно лишени от каквато и да е финансова помощ от принципала, за разлика от многопрофилните държавни болница, при които по различни начини /закупена апаратура, ремонтни  и строителни дейности, правителствени програми/ бяха подпомагани през годините.
 • Бидейки еднопрофилна болница, която работи само с един вид – белодробни клинични пътеки, а те са в дъното на класацията по финансиране на дневна база, ние нямахме никаква възможност да използваме средствата от пряката ни работа изплатени от НЗОК за нещо друго освен за заплати на персонала.
 • Договорът ни за дейности заплатени от МЗ /лечение и профилактика на туберкулозата/ е с оскъдно финансиране и за да извършваме договорените дейности беше необходимо да доплащаме за тях от други източници на финансиране.
 • Характерната сезонност на нашите заболявания създаде неочакван прецедент, да не ни достигат предвидените средства от НЗОК през есенно-зимният период и да не можем да достигнем лимита определен за летните месеци, като и в двата случая формирахме загуби достигнали до 8% от годишният оборот на дружеството. За тези неизплатени средства, оформени терминологично като надлимитна дейност водим продължителни дела и сме достигнали до крайните инстанции на съдебната система, за което сме уведомили пронципала на дружеството.

Основната ни цел е свеждане до минимум на финансовия риск за дружеството. По отношение на ценовия, кредитния и ликвидния риск болницата няма финансови инструменти, които да са носители на рискове за финансовото състояние на дружеството.

Въз основа на посочените в отчета данни можем да направим следните изводи:

– по-изразена  натовареност на някои звена от клинико-лабораторния комплекс и оптимална натовареност на стационара;

– продължава процеса за поддържане на материалната база и  осъвременяване на някои модули от медицинската апаратура, с цел ускоряване и прецизиране процеса   на диагностиката;

– отделяме специално внимание на привеждането на болничните стаи към съвременните хигиенни и битови изисквания. Около половината от огромните стаи с по 7-10 легла бяха преобразуване в малки уютни стаи с нова дограма, с прилежащ санитарен възел с климатична инсталация и с активна аспирация. Полусъбореният и опасен стар кухненско-складов блок освен че беше отвратителна гледка стана и опасен за нашите пациенти и персонал, но след предприети ремонтно-възстановителни работи бе напълно обновен и се превърна в прекрасен лабораторен комплекс със всички удобства за пациенти и персонал. 

– продължаваща тенденция за повишаване квалификацията на персонала, по предварително разработени програми .

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДРУГИ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ

Болницата работи в сътрудничество  с всички лечебни заведения за   болнична и извънболнична помощ на територията на областта, както и с органите на общинската администрация, местните органи на изпълнителната власт.

АНАЛИЗ, РАЗВИТИЕ НА ДЕЙНОСТТА  И РЕСУРСНА ОСИГУРЕНОСТ

Анализът на  дейността на болницата  и ресурсната осигуреност  е на базата на  основните показатели, даващи информация  за стационарната и доболничната специализирана помощ на заведението. За всяка следваща година всичко това следва да се съобрази с източниците на заплащане на медицинската дейност, пряко свързани с прогнозният обем от дейности определен от НЗОК.

Въз основа на това за следващият тригодишен период, при всички възможни уговорки за непредвидимост на събитията, може да се очаква следният обем дейност:

 1. Медицинската дейност:

– в стационара – прием на болни около 2800, съобразно делегирания бюджет от НЗОК. 

– в ДКБ – прогнозираме запазване на потока и стремеж на увеличаване на  пациенти към консултативните кабинети и диагностичните звена, в насока ранна диагностика и профилактика на заболяванията на дихателната система, като насочим усилията си към ранно диагностициране на пациенти, с тенденция за хронифициране на белодробните заболявания, а не само към болни със съмнения за ТБК.

2. Ресурсна осигуреност

Общо приходи за година – около 4 500 000  лв. – основно от  стационарната дейност по договори с НЗОК, високоспециализирани дейности, договор с МЗ, както и от доболничната помощ с насоченост към профилактична и клинико- лабораторна дейност.

Общо разходи  за годината – предвиждаме около  4450 000  лв., от тях около 60 % са за трудови възнаграждения и осигуровки на персонала , предвид промените,  касаещи минималните осигурителни прагове на различните категории персонал, непредвидени спешни ремонтни дейности по медицинската техника и обща издръжка.

Сериозен проблем пред общинските лечебните заведения за болнична помощ е липсата на общинско финансиране. Това поставя тези болнични заведения  във влошена конкурентна среда поради факта, че държавните болници получават огромни за нашия мащаб средства за апаратура, инфраструктура и капиталови разходи. В нашата болница направените разходи само за апаратура  и строително ремонтни дейности за тригодишен период са над 2 000 000 лв, сума която е съизмерима с едногодишният разход за заплата на персонала. Ако имахме помощта на държавата или общината, заплатите през тези три години биха били с 30% по-високи, което би поставило атрактивността на работата при нас на друга  – по-добра основа.

3.Анализ на основните рискове

След промените в системата на финансиране на здравеопазването в България от централизирано чрез МЗ към фондово чрез НЗОК и създаването на преобразуване на лечебните заведения в търговски дружества се появиха много нови проблеми пред организирането на успешната дейност на болниците.

Един от основните проблеми е непредвидимостта в регулаторно отношение

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПЛАН

През изминалата година не е настъпила промяна, както в инвестиционните приоритети така и във финансовите възможности на болницата.

От една страна оптимистичните виждания за развитието на болницата, включвайки разширяване на дейността, увеличаване на потока от пациенти, подобряване на материалната база и заплащането на персонала, се сблъскват с песимистичните очаквания за непредвидима инфлация, нормативни ограничения въвеждани от НЗОК, намаляващо население в региона и застаряващ персонал. Към тези трудни за прогнозиране фактори трябва да добавим и непредвидимите сезонни колебания в заболеваемостта от белодробни заболявания, което създава неочаквани спадове в приходите на болницата. Това представлява една от най-трудните задачи на ръководството  – изработването на средносрочно предвиждане за дейността на малка еднопрофилна болница

През изминалите години ръководството на СБАЛПФЗ д-р Димитър Граматиков – Русе  ЕООД продължи  рестриктивния подход към разходите на лечебното заведение и свеждането им до нивото на минималните нужди за осъществяване на дейността на болницата. След рязкото свиване на приходите ни при промяната на начина на финансиране на общинските болници през 2011 година, за нас не остана нищо друго освен да разширим спектъра на предлаганите платени услуги, да въведем изключителен контрол на отделяните средства за осъществяване на дейността ни и да ограничим  заплащането на труда на персонала до възможните минимални нива. Все пак дейността изисква подновяване на апаратура, техника, битови  придобивки, малки разходи за ремонти и поддръжка и др.

Продължава реконструкцията и модернизацията на остарялата  материална база  и привеждането и в съответствие със съвременните хигиенни, битови и технически изисквания.

До 2015 година всички болнични легла бяха разположени в стаи за 6-8 пациенти. В момента  след предприемане на инициатива за подобряване на битовите условия за болните  43 легла са разположени в стаи за 2-3 човека с обособени към стаята или в непосредствена близост санитарни възли. Намерението ни е за всички стаи да бъде подсигурен подобен стандарт, но имаме и контра съображение за  пълното преработване на стаите – при оформяне на всички стаи с по 2 -3-4 легла със санитарни възли ще изгубим 14 легла, което ще се отрази върху възможностите за финансиране на болницата. Все пак намерението ни е да направим ремонт на две от големите стаи.

Създаването на приемлив комфорт за пациентите в стая по двама или трима и едновременно с това запазване броя на леглата на болницата би могло да се осъществи с построяване на неголямо ново крило на болничната сграда, в което да се разположат 12 болнични стаи и няколко битови помещения отговарящи на съвременните изисквания и нужди на персонала.

Във връзка с необходимите строителни и ремонтни дейности си поставихме за цел допълнително адаптиране на съществуващата амбулаторна база към изискванията за разделяне на потоците от болни хора.

В това отношение успешно приключихме изграждането на нова клинична лаборатория в двора на болницата, освежаване на фасадата на болницата и създаване на база за функциониране на медицински център на наша територия.

За да отговорим на съвременните нужди на развиващите се медицински технологии е необходимо непрекъснато обновяване на апаратурата , която използваме. За обема на настоящата ни работа ние разполагаме с адекватна медицинска техника – рентгенова, лабораторна, микробиологична, бронхоскопска и др. Необходимо е, обаче навлизането в нови територии на медицински и в частност пневмологични проблеми. Освен бързо развиващи се проблеми изискващи  точна и бърза диагностика, като сънната апнея, се увеличи необходимостта от съвременна спирометрична апаратура , а пандемията от КОВИД-19 създаде планина от пост-ковидни синдроми, които изискват детайлно уточняване в месеците следващи заболяването. 

В това направление проведохме успешна процедура за закупуване на скенер, който трябва да бъде инсталиран при нас в края на м. октомври, а по отношение на функционалните изследвания на дишането подсигурихме отново чрез успешна обществена поръчка плетизмограф, който в момента е един от двата с максимално високо качество в страната.

Освен  големите стратегически цели, за окомплектоване на болницата в техническо отношение, ние имаме и по-малки ежедневни и битови нужди, като поддържане на отоплителната и климатична инсталации, малки ремонти по сградния фонд, оптимизиране и усъвършенстване на помощните средства за подпомагане на пациентите, технически средства за елементарна физикална терапия на белия дроб, кардиографска,  инхалаторна, комуникационна, компютърна и др. техника.

Инвестиционната програма на дружеството за следващата година може да се представи по следния начин:

Текущи инвестиционни дейности свързани с поддръжката и подмяната на необходимата апаратура за осъществяване на нашата дейност. 

– Климатизация на част от помещенията за лежащо болни – 20 000 лв.  – през изтеклата година успяхме да климатизираме около 40% от помещенията в болницата, а останалата част от болничните стаи ще бъдат климатизирани в следващият планов период

– Подмяна на амортизирана медицинска техника свързана с ежедневни дейности /спирометри, апарати за кръвно налягане,  хладилници, фризери  – 25 000 лв./

– Подмяна на компютърна техника – 10 000 лв.

– Изграждане на адекватна защита на информационната структура на болницата и привеждането и в съответствие с нормативните изисквания – 70 000 лева.

– Надграждане на система за видеонаблюдение – 5 000 лв.

– Обособяване на аптечно складово помещение в сутерена на болницата и привеждането му във вид съответстващ на нормативните изисквания – 25 000, при осигурено финансиране

 – Продължаване на изграждане и оформяне на архивите на болницата, текущи ремонти и освежаване на мазилки, покриви,  отводнителна система 10 000 лв., при осигурено финансиране

 -Текуща  подмяна на амортизирани мебели за болничните стаи и лекарските кабинети 10 000 лв.

– Профилактика и модернизиране на съществуващата инсталация за отопление – 10 000 лв.

– Ремонт на прилежащите към сградата открити площи – 25 000 лв.

– Стартираме инициатива за разширяване на Диагностично Консултативен Блок със собствени средства, защото предвиденото за целта европейско финансиране на стойност 50% от цялата сума от 434 000 лева не се осъществи. Причините за неуспеха на проекта могат да бъдат предмет на допълнително обсъждане, но така или иначе със собствени средства и с възможната помощ от принципала – Община Русе, този проект би могъл да бъде осъществен – Актуализираната стойност на обекта може да се изчисли на около 600 000 лв.

Във всички планове и прогнози за инвестиционната активност на ръководството на болницата, то е водено от мисълта за финансова стабилност на дружеството, отчитайки големите спадове, породени от най-неочаквани и необясними фактори в нормативната уредба или практиката в здравеопазването. Възможностите за предвиждане на средства по изброените точки са минимални и се правят на остатъчен принцип, след като се задоволят всички нужди на пациентите, лекувани при нас, на персонала, който и без това е труден за намиране и задържани и на многобройните нормативни и административни изисквания и ограничения, които много често си противоречат.

Заключение

  Изложеното до тук дава основание да считаме, че функционирането на СБАЛПФЗ Д-Р Д.ГРАМАТИКОВ – РУСЕ ЕООД  в голяма степен зависи от:

  -адаптирането на лечебното заведение към ограничения финансов ресурс,  с който ще се разполага за осъществяване на дейностите си, както и прецизиране на разходите по приоритети;

  -популяризиране на  нови  по вид и обем медицински услуги, срещу пряко заплащане;

  -поставяне акцент върху социално значимите заболявания, тяхната превенция,  ранна диагностика, лечение и здравна просвета на населението;

  -запазване на тенденцията за повишаване квалификацията на медицинския персонал на всички нива;

  -поддържане на добър микроклимат на работната среда, добри социално-битови условия, укрепване здравето на медицинските специалисти;

  – поддържане на коректни отношения с останалите болнични заведения в града.

  Всичко това ще допринесе  СБАЛПФЗ Д-Р Д.ГРАМАТИКОВ – РУСЕ ЕООД да отстоява авторитета си  на пазара на медицинските услуги  в областта и страната.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 (акад. Христо Белоев, дтн)