Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 590 Прието с Протокол № 24/20.07.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 3 и ал. 4 от ЗОС и чл. 12, ал. 2 от Наредба № 1 за общинската собственост, Общински съвет – Русе реши:
Предоставя безвъзмездно за управление, за срок от 5 /пет/ години на част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляваща стаи №№ 15 с площ 14,40 кв.м.; 16 с площ 14,40 кв.м.; 17 с площ 19,20 кв.м. и 18 с площ 31 кв.м. на първия етаж, намиращи се в сграда с идентификатор 63427.2.639.3 по Кадастралната карта на гр. Русе, ул. „Черно море” № 2, предмет на АЧОС № 5896/21.05.2009 г., на Агенцията за социално подпомагане за нуждите на Дирекция „Социално подпомагане”-Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)