Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 590 Прието с Протокол № 24/25.04.2013 г.

На основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ и чл.21 ал.2 от ЗМСМА, чл.21,ал.1 т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.110, ал.1, т.2 и т.3, чл.135, ал.5 от ЗУТ, Общинският съвет реши:

1. Одобрява задание за проектиране и разрешава изработване на проект за подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПРЗ) и изменение на план за улична регулация /ИПУР/ за устройство и изграждане на крайбрежна парково-традионна зона на гр. Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)